>

  Skolotāju diena

  6. oktobrī skola atzīmēja Skolotāju dienu.

  Skolotāji piedalījās atklātā stundā, kuras laikā, vidusskolas skolēnu vadībā, viņi izveidoja sausas smaržas.

  Pēc tam skolas dziedātāji un dejotāji priecēja skolotājus ar svētku koncertu.

   

  9.oktobrī Melngalvju namā Rīgas Dome pasniedza augsto apbalvojumu - ZELTA PILDSPALVU labākajiem Rīgas skolotājiem.

  Esam lepni un priecīgi, ka šo balvu iegūst kāda no mūsu skolas skolotājam!

  Šogad Zelta pildspalvas laureātiem pievienojies matemātikas skolotāja Lidija Beļajeva. Sirsnīgi sveicam!

   

  Šogad četri Latvijas 41. skolēnu zinātniskās konferences pētniecisko darbu laureāti devās uz 29. Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu Tallinā, Igaunijā. Konkurss norisinājās no 22. septembra līdz 27. septembrim.

  Latviju pārstāvēja, tajā skaitā, Rīgas 92. vidusskolas skolnieki Edvards Jānis Rečickis un Aleksandrs Jakovļevs ar darbu “Maģiskie polimondi” matemātikā.

   

  Apsveicam mūsu skolas 12. klases skolēnu Belovolovu Iļju ar sudrabu godalgu 14. starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde, kas šogad tika organizēta Serbijā, Belgradā.

   
   

  4. oktobrī, Rīgas pilī tika sveikti 27 Latvijas skolēni, kuri šovasar piedalījās astoņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, matemātikā, ģeogrāfijā, filozofijā un "Genius" olimpiādē.

  "Patiesu izcilību nav iespējams izstāstīt, bet to var parādīt iedvesmojošs piemērs. Daloties ar savu pieredzi, jūs iedrošināsiet daudzus citus jauniešus apzināties savas stiprās puses un jomu, kurā pilnveidoties un sasniegt savu zināšanu virsotnes." teica R. Vējonis, piebilstot, ka Latvijas jaunieši - starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki ir zinošas un brīvas personas, kas ar savām zināšanām jau šodien veido un arī nākotnē veidos stipru Latviju.

  No 25.septembra līdz 29.septembrim mūsu skolā tika novadīta sākumskolas nedēļa.

  Pasākuma tēma ''Mana skola - zināšanu pasaule''.
  Visi sākumskolas audzēkņi piedalījās ar lielu prieku, interesi, gandarījumu.
   

  Uz konsultācijām jāpiesakās atsevišķi 

  E-pasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  SKOLAS SOCIĀLĀ PEDAGOGS DARBS SKOLĀ:

  Sociālā pedagoga uzdevumu klāsts ir ļoti plašs, tie ir palīdzēt:

  ·        Skolēniem mainīt viņu attieksmi, izturēšanos un neveiksmīgas situācijas;

  ·        Identificēt, novērtēt un atrisināt sociālās un emocionālās grūtības, kuras skolēniem rodas, mācoties skolā;

  ·        Skolēniem pilnīgāk izmantot izglītības iespējas;

  ·        Vecākiem labāk saprast skolas mērķus un prasības un savu bērnu vecumu īpatnības un vajadzības;

  ·        Skolas pedagogiem strādāt efektīvāk ar skolēniem un kolēģiem.

  Tomēr pamatuzdevumspalīdzēt skolēnam maksimāli iekļauties mācību procesā un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu pilsoni.

  Skolas sociālais pedagogs var sniegt konsultācijas šādos jautājumos:

  ·        Bērnus tiesību aizsardzības jautājumos;

  ·        sociālās palīdzības jautājumos;

  ·        grūtības adaptācijas procesā;

  ·        bērnu, jauniešu, vecāku tiesības un pienākumi;

  ·        bērnu un jauniešu atkarību gadījumos (narkotiskas vielas, dators, internets);

  ·        vardarbības gadījumos (mobbing, bylling, emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbībā, pamēšana novārtā);

  ·        konfliktsituācijās;

  ·        bērnu un jauniešu vecumposma īpatnības;

  ·        audzināšanas jautājumos;

  ·        bērnu un jauniešu uzvedības problēmas (asociālā, antisociālā, destruktīva uzvedība);

  ·        bērnu un jauniešu zema pašvērtējuma gadījumos u.c.

  NODERĪGA INFORMĀCIJA INTERNETĀ skolēniem un vecākiem:

  Par drošību:

  www.centrsdardedze.lv

  www.dzimba.lv

  www.drossinternets.lv

  www.papardeszieds.lv

  www.esibrivs.lv

  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

  www.bti.gov.lv

  Sociālā palīdzība:

  http://www.ld.riga.lv/lv/Latgales_rajons.html

  http://www.ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2017-gada.html

  Par karjeru:

  www.niid.lv

  www.prakse.lv

  Interesantas idejas kvalitatīvā brīvā laika pavadīšanai un citas noderīgas idejas ģimenēm:

  www.laimigamgimenem.lv

  www.estets.lv

  www.bjcdaugmale.lv

  Atbalsts:

  www.skalbes.lv

  Audzināšanas jautājumi:

  www.paligsvecakiem.lv

   

  Grāmata V. Klains “Как подготовить ребенка к жизни (var lejuplādēt šeit: http://intatto.ru/file49622.html)

  Jelena Soseda

  Speciālais pedagogs

  Palīdz izglītības iestādes pedagogiem darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un mācīšanās grūtības, atbilstīgi katra bērna veselības stāvoklim un attīstības līmenim palīdz sagatavot individuālo izglītības plānu. Gan individuāli, gan nelielās grupās (3-4 bērni) strādā ar bērniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes. Sadarbojoties ar bērnu un vecākiem, palīdz veidot mācīšanās prasmes, kopīgi veido atbalsta materiālus.

  Mācīšanās traucējumi/ Mācīšanās grūtības

  Mācīšanās traucējumi ir neiroloģiski traucējumi vienā vai vairākos psiholoģiskajos pamatprocesos (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšana), kas ietekmē galvas smadzeņu spēju izprast, atcerēties vai nodot informāciju; saistīti ar centrālās nervu sistēmas disfunkciju un var ietekmēt sekmes ikvienā mācību priekšmetā; mācīšanās traucējumi ir šķirami no mācīšanās grūtībām.

  Mācīšanās grūtības – pedagoģiski, sociāli u. c. apstākļi, kas traucē mācīties un nav saistīti ar medicīnisku diagnozi.

  VPMK

  (Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija)

  Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas, pamatojoties uz vecāku vai pilngadīga skolēna iesniegumu, izvērtēt bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumus par atbilstošāko pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu bērniem ar:

  • redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem no 1. līdz 12. klasei,

  • bērniem ar somatiskajām saslimšanām no 1. līdz 9. klasei,

  • garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 5.līdz 9. klasei.

  Vēl Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas pienākumos ietilpst:

  • veicināt izglītojamo ar speciālajām vajadzībām integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs;

  • konsultēt pedagogus, vecākus un citas personas speciālās izglītības jautājumos;

  • nodrošināt pašvaldību komisiju darba metodisko atbalstu;

  • strīdus gadījumā, kas saistīts ar pašvaldības komisijas sniegto atzinumu, atkārtoti izvērtēt bērna veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniegt atkārtotu atzinumu par atbilstošāko izglītības programmu;

  • ieteikt skolēnam ar speciālajām vajadzībām nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību procesa organizēšanā un valsts pārbaudes darbos.

   

  PPMK

  (Pašvaldību pedagoģiski medicīniskā komisija)

  Pašvaldību pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz atzinumus par piemērotāko izglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem ar jebkāda veida traucējumiem, un sākumskolas vecuma bērniem no 1. līdz 4. klasei ar:

  - garīgās attīstības traucējumiem,

  - smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,

  - mācīšanās traucējumiem,

  - valodas traucējumiem,

  - vai garīgās veselības traucējumiem.

  Citi speciālisti:

  Pediatrs – speciālists, kurš konsultē bērnus no dzimšanas līdz pusaudžu vecumam ieskaitot, un nodarbojas ar to ārstēšanu. Tā kompetencē ir veikt bērnu veselības aprūpi, aptverot somatiskās un psihiskās attīstības problēmas, iegūtās un iedzimtās slimības un veselības traucējumus, kā arī veicinot bērnu veselību un slimību profilaksi.

  Psihiatrs ir ārsts, kas nodarbojas ar bērnu un pusaudžu psihisko traucējumu un slimību diagnostiku, nozīmē ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā izrakstot medikamentus, veic psihisko saslimšanu profilaksi un psihiatrisko rehabilitācija. Psihiatrijas pārstāvētās garīgās slimības ir saistītas ar dažādiem cilvēku emocionālajiem, uzvedības, kognitīvajiem un uztveres traucējumiem. Psihiatrs lemj par ambulatoru vai stacionāru ārstēšanu, kā arī sniedz citas rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot pacienta stāvokli.

  Bērnu psihiatrs

  Ja bērns mācās speciālās izglītības klasē (atsevišķā klasē tikai skolēniem ar speciālām vajadzībām), bērnu psihiatrs ir vēlams, īstenojot speciālās izglītības programmas izglītojamiem:

  • ar garīgās veselības traucējumiem,

  • ar garīgās attīstības traucējumiem,

  • ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

  Bērnu neirologs – konsultē vecākus, kuru bērniem (arī zīdaiņiem) konstatēta psihomotorās attīstības aizture, iedzimtas un iegūtas neiroloģiskas saslimšanas. Tā kompetencē ir centrālās, perifērās un veģetatīvās nervu sistēmas slimību diagnostika, ārstēšana, ekspertīze un profilakse pacientiem līdz 18 gadu vecumam.

  Bērnu endokrinologs ir pediatra apakšspecialitāte. Tā kompetencē ir sniegt augsti kvalificētu un specializētu palīdzību akūtu un hronisku endokrinoloģisku slimību diagnostikā, ārstēšanā, dinamiskā novērošanā, profilaksē un rehabilitācijā bērniem.

  Fizioterapeits, izmantojot ārstnieciskās vingrošanas metodes (piemēram, Bobota, Šrota metodi, slinga terapiju, velotrenažieri u.c.), attīsta bērna kustību iespējas, veicina pozas stabilitāti, uzlabo ķermeņa izjūtu, sekmē pozas simetriju.

  Ja bērns mācās speciālās izglītības klasē (atsevišķā klasē tikai skolēniem ar speciālām vajadzībām), fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ir jānodrošina, īstenojot speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem

  Fizioterapeits vai fizikālās terapijas ārsts vēlams arī īstenojot speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām.

  Ārsts rehabilitologs, izvērtē katra pacienta veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas, izstrādā individuālu rehabilitācijas plānu, kurš ietver individuālu ārstniecisko vingrošanu un ārstniecisko masāžu, bet pats nekādas koriģējošas darbības neveic.

  Ja bērns mācās speciālās izglītības klasē (atsevišķā klasē tikai skolēniem ar speciālām vajadzībām), fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts ir jānodrošina, īstenojot speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem.

  Reitterapeits – ir ārstniecības persona, kura kā galveno ārstēšanās metodi izmanto jāšanu ar zirgiem. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga jātnieka muskulatūras trenēšana, muskuļu tonusa normalizēšana, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, tiek veicināta slimnieka pašcieņa, paškontrole un neatkarība. Reitterapija tiek izmantota pie centrālās un perifērās nervu sistēmas slimībām, balsta un kustību orgānu saslimšanām, elpošanas orgānu saslimšanām, sirds un asinsvadu slimībām u.c. saslimšanām.

  Ergoterapeits – palīdz apgūt ikdienai nepieciešamās iemaņas pēc pārciesta insulta, galvas traumām, lūzumiem, nervu bojājumiem, reimatoloģiskajām saslimšanām, apdegumiem un citām traumām, kas izraisījušas kustību traucējumus. Speciālists palīdz atgūt spējas pašam sevi aprūpēt, piemēram, paēst, aizpogāt kreklu, pārvietoties telpā ar palīglīdzekļiem. Iemāca vingrinājumus, lai mazinātu locekļu nekustīgumu vai tūsku un palielinātu muskuļu spēku, pielāgo palīglīdzekļus vai mājokli, lai uzlabotu cilvēka drošību un nodrošinātu neatkarību.

  Uz konsultācijām jāpiesakās atsevišķi

  E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  M.t.: 26547141 

   

  Page 4 of 7

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper